اجتماعیبرترین های ترند روز

همه چیز در مورد طلاق از طرف زن

شرایط طلاق از طرف زن

مطابق قانون مدنی سابق ، مرد می توانست هر زمان که بخواهد و بدون هیچ گونه دلیلی زن خود را طلاق دهد . البته در حال حاضر ، مطابق ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی : ” مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. البته بهترین راه استفاده از وکیل طلاق توافقی میباشد. بنابراین، مطابق این ماده، تقاضای طلاق از طرف مرد، نیازمند طی مراحلی همچون ارجاع به داوری و دریافت  و انجام تشریفاتی مانند پرداخت حقوق مالی زوجه می باشد .

اما از آنجا که در برخی از شرایط ، تحمل زندگی مشترک برای زن امکان پذیر نبوده و از سوی دیگر، مخالفت زوج با طلاق می تواند آسیب های جدی به زوجه و زندگی مشترک وارد کند ، قانون گذار در اصلاحات بعدی این قانون، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را در موارد محدودی مورد پذیرش قرار داد .

در همین راستا تبصره ماده 1133 قانون مدنی مقرر می دارد: ” زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ( 1119 ) ، ( 1129 ) و ( 1130 ) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ” علاوه بر مواد ذکر شده ، یک مورد دیگر از موارد در ماده 1029 قانون مدنی پیش بینی شده است . بنابراین ، موارد طلاق از طرف زن ، در قانون مدنی ، چهار مورد بوده که در بخش بعد ، به تحلیل آن می پردازیم .

موارد طلاق از طرف زن

همانگونه که در بخش قبل توضیح دادیم، موارد طلاق از طرف زن، در قانون مدنی در مواد 1119، 1129 و 1130 پیش بینی شده است. این موارد عبارتند از : وکالت در طلاق برای زوجه، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج یا ناتوانی در پرداخت نفقه و عسر و حرج زوجه. هم چنین مطابق ماده 1029 قانون مدنی، یکی دیگر از موارد طلاق به تقاضای زن، غیبت شوهر بوده که با حصول شرایطی، امکان طلاق به درخواست زوجه را فراهم می آورد. در این موارد ، باز هم دادگاه حکم به طلاق خواهد داد.

1 وکالت در طلاق

به موجب ماده 1119 قانون مدنی : ” طرفین عقد ازدواج می توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد. “

همانطور که ملاحظه می گردد، مطابق این ماده، یکی از موارد طلاق از طرف زن آن است که زوج به زوجه وکالت دهد تا با تحقق شرایطی مانند ازدواج دوم ، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد .

مفاد این ماده در شروط دوازده گانه مندرج در اسناد ازدواج قابل مشاهده می باشد ، چرا که طبق این شروط، پذیرش درخواست طلاق از سوی زوجه، منوط به اثبات شرط در محکمه می باشد . به عنوان مثال ، تا زمانی که شرط اعتیاد زوج در دادگاه به اثبات نرسد ، محکمه حکم به طلاق زوجه صادر نخواهد کرد .

با این وجود ، در کنار مشروط که در ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی گردیده ، در عمل ، دفاتر اسناد رسمی ، وکالت در طلاق زوجه را به طور مطلق نیز تنظیم می نمایند . به این صورت که در متن وکالت نامه ، زوج به زوجه وکالت می دهد که هر زمان بخواهد با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات قانونی خود را مطلقه سازد . به این ترتیب، یکی از موارد درخواست طلاق از طرف زن ، وکالت در طلاق بوده که این وکالت می تواند مطلق یا مشروط به حصول شرایط خاصی باشد .

2 عدم پرداخت نفقه یا عجز از پرداخت نفقه

این مورد از موارد طلاق از طرف زن، در ماده 1129 قانون مدنی پیش بینی شده است . به موجب این ماده : ” درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه . “

بنابراین ، مطابق ماده 1129 قانون مدنی ، میان فرضی که شوهر ، عمدا از پرداخت خودداری نموده و موردی که شوهر، ناتوان از پرداخت نفقه می باشد ، تفاوتی وجود نداشته و هر دو حالت، از موارد طلاق به درخواست زن محسوب می گردد .

3 عسر و حرج زوجه

به موجب ماده 1130 قانون مدنی، عسر و حرج عبارت است از ” به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد “

موارد عسر و حرج عبارتند از :

1 ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

2 اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی

3 محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

4 ضرب و شتم یا هرگونه سو استفاده مستمر زوج

5 ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

لازم به ذکر است که ، حصری نبوده و اثبات عسر و حرج زوجه به روش های دیگر، از موارد طلاق از طرف زن محسوب خواهد شد .

4 غیبت شوهر بیش از چهار سال

به موجب ماده 1029 قانون مدنی : ” هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم او را طلاق می دهد. “

به موجب این ماده چنانچه زوج برای چهار سال متوالی غایب بوده و هیچ خبری از وی در دسترس نباشد ، همسر وی می تواند درخواست طلاق بدهد ، اما صدور حکم طلاق و اجرای آن، منوط به رعایت تشریفاتی است . این تشریفات عبارتند از : درج آگهی در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار برای سه دفعه متوالی و گذشت یک سال از آخرین آگهی . بنابراین ، می توان گفت غیبت زوج، با رعایت تشریفات مقرر در قانون ، از موارد طلاق از طرف زن می باشد .

چه راه هایی برای طلاق زن وجود دارد ؟  

1- عدم پرداخت نفقه از سوی همسر:

طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورتی که زن بتواند امتناع شوهر از پرداخت نفقه و یا عجز او را پرداخت در دادگاه ثابت نماید. دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن می کند و چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.

2- عسر و حرج زن:

شاید بتوان گفت مهم ترین و فراگیر ترین راه برای طلاق زن و درخواست طلاق زوجه، طبق ماده 1130 قانون مدنی، زن این حق را دارد که در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از تقاضای طلاق کند این مورد مشمول عسر و حرج قرار می گیرد که از مصادیق عسر و حرج می توان ترک زندگی مشترک خانوادگی از سوی مرد، اعتیاد به مواد مخدر، محکومیت قطعی مرد به حبس به مدت 5 سال یا بیشتر، ضرب و شتم و دیگر سوء رفتارهای مالی غیر قابل تحمل و ابتلاء مرد به بیماری های صعب العلاج و غیر قابل درمان را نام برد. مصادیق عسر و حرج که ذکر شد حصری نیستند و می توان موارد دیگری را هم در شمار آن ها قرارداد. تشخیص مصادیق عسر و حرج با دادگاه است.

3- غیبت زوج :

بر اساس ماده 1029 قانون مدنی به مدت بیش از چهار سال از مواردی است که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق کند.

4- شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج:

شروط مندرج در عقدنامه که در صورت تحقق هر کدام از آن ها، زن می تواند دادخواست طلاق بدهد. توسل به شروط ضمن عقد نکاح به عنوان دلیل برای طلاق به درخواست زوجه، ظرایف و پیچیدگی هایی دارد که مراجعه و مشاوره با را ضروری می نماید.

5- وکالت بلاعزل طلاق داشتن زن

به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج یا بر اساس عقد لازم دیگر .

6- سپردن کار طلاق به وکیل متخصص و با تجربه ! :

شاید تعجب کنید که این مورد را هم به عنوان یکی از راه های طلاق ذکر کرده ایم ولی این حقیقت دارد که حتی اگر هیچ دلیلی برای طلاق ندارید یک وکیل خوب و باتجربه طلاق و در صورت اصرار و تصمیم قاطع به طلاق، شما را به این خواسته خواهد رساند. برای تماس و مشاوره با وکیل طلاق و دعاوی خانواده و نیز برایبا تلفن های دفتر وکالت ما تماس بگیرید.

  • شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه که در صورت وقوع هر یک از آنها به تشخیص دادگاه، زن وکیل در طلاق می شود و بدون نیاز به حضور و موافقت شوهر (زوج) و با تجویز دادگاه، می تواند به دفترخانه طلاق مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری کند:

1- خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن.

2- سوء رفتار شوهر در حدی که غیرقابل تحمل باشد.

3- بیماری صعب العلاج شوهر که غیرقابل درمان باشد و ادامه زندگی مشترک را با مشکل مواجع کند.

4- در صورتی که شوهر دیوانه باشد یا در طول زندگی مشترک دیوانه شود.

5- اشتغال شوهر به شغلی که به حیثیت و آبروی خانوادگی زن لطمه بزند.

6- محکومیت شوهر به 5 سال حبس یا بیشتر.

7- اعتیاد شوهر به مواد مخدر به شکلی که زندگی مشترک را مختل کند.

8- چنانچه زوج شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک کند.

9- محکومیت فطعی شوهر به ارتکاب جرم خلاف شئونات خانوادگی زن.

10-  ناباروری مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک.

11- در صورتی که شوهر مفقودالاثر شود و شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه خبری از او نباشد و پیدا نشود.

12- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن.

سوالات متداول در خصوص طلاق به درخواست زن – زوجه

سوال حقوقی – طلاق از طرف زوجه

مدت ٧ماه مي شه عقدكردم و خانمم بدون اجازه ميره مسافرت نزد خواهر و برادرش به مدت هفتاد روز و من به برادرش گفتم چرا اجازه نميگيره حالا ناراحت شده و درخواست طلاق داده و ميگه به درد هم نمي خوريم ايا دادگاه منو مجبور به طلاق مي كنه من تو مدت عقد نفقه و خرجيش رو مي دادم و شرايط دوازده گانه هم ندارم و نمي تونه ثابت كنم.

پاسخ :

جهت صدور حکم نیاز به دلایل و مواردی هست که در قانون پیش بینی شده، اگر دلیل همسرتون برای طلاق تنها همین مساله باشد، دلیل موجهی برای طلاق نیست از نظر قانون.

با این وجود اگر زوجه مصر به طلاق باشد و زمان زندگی جدا از هم شما طولانی شده باشد ممکن است قاضی با طلاق موافقت کند.

دکمه بازگشت به بالا