اجتماعیبرترین های ترند روز

هزینه های ثبت برند در سال ۱۴۰۱

هزینه ثبت برند در سال 1401 همراه با لیست کامل کلیه تعرفه ها

هزینه ثبت برند در سال 1401 با ذکر تمامی جزئیات آن و تمام تعرفه‌ها و واریزی‌های قانونی در این نوشته ذکر شده است. با مطالعه این مقاله با تعرفه و قیمت ثبت برند و لوگو و علامت تجاری با آخرین افزایش قیمت‌هایی که داشته است آشنا می‌شوید.

هزینه ثبت برند در سال ۱۴۰۱ دقیقاً چقدر است؟ هزینه‌ها و واریزی‌های قانونی اداره ثبت علائم تجاری چه میزان است و چگونه محاسبه می‌شود؟ برای هر نوبت روزنامه رسمی (روزنامه رسمی نوبت اول و دوم) چقدر باید هزینه بپردازیم؟ حق الثبت اداره ثبت علامت تجاری چقدر است؟ آیا هزینه ثبت لوگو و برند در تهران با شهرهای دیگر ایران تفاوتی دارد؟

تمامی سوالات فوق الذکر و مقدار هزینه علامت تجاری و لوگو و اخذ کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۱ در این مقاله بصورت کاملاً دقیق و با ذکر تمامی جزئیات تشریح شده است و بدون تردید با مطالعه کامل این متن، سوال بدون پاسخی در مورد هزینه ، برند و علامت تجاری برایتان باقی نمی‌ماند.

هزینه های ثبت برند به صورت مشروح

نکته: قیمت‌ها همگی به تومان است.

الف) هزینه ثبت علامت با مالکیت شخص حقیقی

۱ حق ثبت اظهارنامه برای یک طبقه: ۲۰۰/۰۰۰

۲ حق ثبت اظهارنامه برای هر طبقه اضافه‌تر: ۲۰/۰۰۰

۳ حق الثبت برند برای یک طبقه: ۱/۲۰۰/۰۰۰

۴ حق الثبت برند برای هر طبقه اضافه‌تر: ۱۰۰/۰۰۰

۵ حق الثبت تمدید برند برای دوره‌های ۱۰ ساله: معادل حق الثبت برند

۶ جریمه تاخیر در تمدید برند: نصف حق الثبت برند

۷ هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اِعراض: ۵۰/۰۰۰

۸ حق الثبت انتقال قهری و یا قراردادی برند برای هر طبقه: ۱۰۰/۰۰۰

۹ حق الثبت انتقال برند برای هر طبقه اضافه‌تر: ۵۰/۰۰۰

۱۰ حق الثبت اجازه بهره‌برداری از برند ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه: ۱۰۰/۰۰۰

۱۱ حق الثبت اجازه بهره‌برداری از برند ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه اضافه‌تر: ۵۰/۰۰۰

۱۲ هزینه اصلاح اظهارنامه و هریک از ضمائم آن برای هر بار: ۵۰/۰۰۰

۱۳ حق الثبت انتقال اظهارنامه برند و یا اجازه بهره‌برداری از آن: ۵۰/۰۰۰

۱۴ حق الثبت تغییرات در برند (به استثناء انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری): ۵۰/۰۰۰

۱۵ هزینه صدور نسخه المثنی از گواهی: ۱۰۰/۰۰۰

۱۶ هزینه رونوشت مصدق از گواهی: ۵/۰۰۰

۱۷ هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی‌نامه: ۱۵/۰۰۰

۱۸ هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت (کمیسیون): ۵۰۰/۰۰۰

۱۹ هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت (کمیسیون): ۱/۵۰۰/۰۰۰

۲۰ هزینه دادرسی مربوط به تقاضای ابطال علامت تجاری ثبت شده از دادگاه: ۳۰۰/۰۰۰

۲۱ هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبداء: ۲۰۰/۰۰۰

۲۲ هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت برند (بصورت سیاه و سفید): از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

۲۳ هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت برند (بصورت رنگی): از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

۲۴ هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت برند (بصورت سیاه و سفید): از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

۲۵ هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت برند (بصورت رنگی): از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

۲۶ هزینه برگه خام سند برند: ۵۵۰

ب) هزینه ثبت علامت با مالکیت شخص حقوقی

۱ حق ثبت اظهارنامه برای یک طبقه: ۴۰۰/۰۰۰

۲ حق ثبت اظهارنامه برای هر طبقه اضافه‌تر: ۴۰/۰۰۰

۳ حق الثبت برند برای یک طبقه: ۲/۴۰۰/۰۰۰

۴ حق الثبت برند برای هر طبقه اضافه‌تر: ۲۰۰/۰۰۰

۵ حق الثبت تمدید برند برای دوره‌های ۱۰ ساله: معادل حق الثبت برند

۶ جریمه تاخیر در تمدید برند: نصف حق الثبت برند

۷ هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اِعراض: ۱۰۰/۰۰۰

۸ حق الثبت انتقال قهری و یا قراردادی برند برای هر طبقه: ۲۰۰/۰۰۰

۹ حق الثبت انتقال برند برای هر طبقه اضافه‌تر: ۱۰۰/۰۰۰

۱۰ حق الثبت اجازه بهره‌برداری از برند ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه: ۲۰۰/۰۰۰

۱۱ حق الثبت اجازه بهره‌برداری از برند ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه اضافه‌تر: ۱۰۰/۰۰۰

۱۲ هزینه اصلاح اظهارنامه و هریک از ضمائم آن برای هر بار: ۱۰۰/۰۰۰

۱۳ حق الثبت انتقال اظهارنامه برند و یا اجازه بهره‌برداری از آن: ۱۰۰/۰۰۰

۱۴ حق الثبت تغییرات در برند (به استثناء انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری): ۱۰۰/۰۰۰

۱۵ هزینه صدور نسخه المثنی از گواهی: ۲۰۰/۰۰۰

۱۶ هزینه رونوشت مصدق از گواهی: ۱۰/۰۰۰

۱۷ هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی‌نامه: ۳۰/۰۰۰

۱۸ هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت (کمیسیون): ۷۵۰/۰۰۰

۱۹ هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت (کمیسیون): ۳/۰۰۰/۰۰۰

۲۰ هزینه دادرسی مربوط به تقاضای ابطال علامت تجاری ثبت شده از دادگاه: ۴۵۰/۰۰۰

۲۱ هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبداء: ۴۰۰/۰۰۰

۲۲ هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت برند (بصورت سیاه و سفید): از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

۲۳ هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت برند (بصورت رنگی): از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

۲۴ هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت برند (بصورت سیاه و سفید): از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

۲۵ هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت برند (بصورت رنگی): از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف).

۲۶ هزینه برگه خام سند برند: ۵۵۰

نکته: مراحل ثبت برند تجاری و هزینه آن در تهران هیچ تفاوتی با شهرهای دیگر ایران ندارد، چراکه تمامی اقدامات مربوط به ثبت برند، ثبت لوگو و علائم تجاری فقط و فقط در اداره ای بنام اداره مالکیت معنوی که زیر مجموعه قوه قضائیه محسوب می شود به انجام میرسد. همچنین تمامی هزینه های قانونی مربوطه نیز به اداره فوق الذکر و روزنامه رسمی کشور پرداخت می شود و درنتیجه هیچ تفاوتی در اینکه متقاضی ثبت برند در چه شهر یا استانی هستید وجود ندارد.

هزینه ثبت برند در سال 140۱ بر اساس شرایط مختلفی تعیین می شود که برای مثال استفاده از حروف لاتین در برند شما نیاز مند صرف هزینه بیشتری می باشد. تعرفه و قیمتی که برای ثبت یک علامت تجاری باید پرداخت نمایید بر اساس تعداد طبقات یک برند نیز متفاوت می باشد و بصورت کلی باید مواردی مثل: کارت بازرگانی، اظهارنامه، آگهی هایی که در روزنامه باید منتشر کنید عواملی این چنین را در نظر داشته باشید. برای حفظ حقوق مادی و معنوی محصولات و خدمات خود، بهتر است تا علامت تجاری خود را به ثبت رسانده و در این مسیر باید هزینه های خاصی را پرداخت نمایید. برای بررسی تعرفه ها و اطلاع بیشتر از هزینه ها می توانید بصورت 24 ساعته از طریق راه های ارتباطی با تکسفیر در تماس باشید.

هزینه اظهارنامه ثبت برند

در ابتدا برای ارسال برند شما به اداره ثبت، باید هزینه اظهارنامه را پرداخت نمایید که نرخ آن بین 24 تا 90 هزار تومان در سال 1400 تعریف شده است و بستگی به حقوقی یا حقیقی بودن آن به همراه تعداد اقلام خواهد داشت.

چاپ آگهی در نوبت اول

در صورتی که اظهارنامه ارسالی شما تائید شود، در مرحله بعدی نیاز به چاپ آگهی برای ثبت برند در روزنامه رسمی اول، خواهید داشت. پس از انتشار روزنامه به مدت 30 روز باید صبر کنید تا اگر اعتراضی به برند و آگهی شما وجود دارد، اعلام شود.

چاپ آگهی در نوبت دوم

در صورت عدم اعتراض به آگهی، نوبت به چاپ آگهی ثبت برند برای بار دوم در روزنامه رسمی کشور می رسد که به آن روزنامه 10 ساله گفته می شود. چرا که برند شما به مدت 10 سال اعتبار خواهد داشت. هزینه چاپ آگهی نیز از 250 هزار تومان تا 700 هزار تومان تعیین می شود. در مرحله آخر نیز نیاز به پرداخت هزینه حق الثبت به اداره و شرکتی که توسط آن برند شما ثبت می شود، است. کلیه این مراحل را می توانید به دو صورت شخصی و واگذاری به موسسه تکسفیر انجام دهید.

هزینه وکیل

در صورت استفاده از وکیل برای پیگیری امور حقوقی شما نیز یک هزینه ای بین یک الی دو میلیون تومان ( بسته به حقوقی یا حقیقی بودن و شرایط پرونده شما) در نظر گرفته می شود.

مراحل پرداخت هزینه ثبت برند

به منظور هزینه ثبت علامت تجاری خود نیاز است تا در طی 4 مرحله این هزینه ها را پرداخت کرده تا به هدف نهایی خود برسید که شامل:

پرداخت هزینه ثبت اظهار نامه برند در سامانه اداره مالکیت معنوی

این هزینه بر اساس تعداد طبقات برند، تعداد کالا و حقیقی یا حقوقی بودن برند شما متغییر می باشد. لازم به ذکر است که این مرحله نیز بصورت جزئی تر شامل موارد زیر است:

هزینه ثبت برند برای یک طبقه

برای افراد حقوقی، هزینه ای بالغ بر 48 هزار تومان و برای اشخاص حقیقی نصف این مبلغ یعنی 24 هزار تومان مورد نیاز می باشد. در ادامه باید در نظر داشته باشید که به ازای هر طبقه اضافی، برای فرد حقیقی معادل 2 هزارتومن و حقوقی معادل 4 هزار تومان می باشد.

هزینه مورد نیاز برای ثبت برند و آگهی تقاضا

اداره مالکیت پس از طی کردن مرحله اول توسط شما، با استفاده از کارشناسان خود اظهارنامه را بررسی کرده و با ثبت عبارت بلا مانع، شما باید برای مرحله دوم یعنی ثبت آگهی جهت تقاضای ثبت برند ، در روزنامه رسمی اقدام کنید. هزینه این امر به نسبت مورد اول بیشتر بوده و حدود 238 هزار تومان به بالا می باشد.مواردی که در قیمت ثبت برند برای درج آگهی تاثیر گذار می باشند، شامل:

  • تعداد خط های نوشته شده آگهی
  • رنگی یا سیاه و سفید بودن آن
  • طراحی یا درج کادر
  • تعداد کالاها و میزان طبقات

می باشد.

هزینه حق ثبت برند

در گام بعدی از مراحل ثبت برند، باید یک ماه از زمان انتشار و چاپ آگهی شما گذشته باشد و با ورود به وبسایت، هزینه ای تحت عنوان حق ثبت را پرداخت کنید. قیمت گذاری این مورد نیز بر اساس تعداد طبقات و کالای شما تعیین می شود و بصورت کلی برای برندی که فرد حقیقی یا حقوقی قصد ثبت آن را دارد، به این شکل می باشد که در ازای یک طبقه، فرد حقیقی 120 هزار تومان و فرد حقوقی 240 هزار تومان پرداخت می کند. به ازای هر طبقه اضافی نیز شخص حقیقی مبلغ 10 هزار تومان و فرد حقوقی مبلغ 20 هزار تومان برای هزینه حق ثبت باید پرداخت نماید.

قیمت آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی

در گام نهایی نیز شما باید هزینه ای را تحت عنوان ثبت آگهی در روزنامه رسمی پرداخت کنید، بطوریکه این آگهی، آگهی نوبت دوم شمرده می شود و قیمت آن نیز همانند مورد اول 238 هزار تومان می باشد. در این امر ممکن است هزینه های جانبی مانند:تمبر، تشکیل پرونده توسط فردی که این امور را برای شما انجام می دهد، دریافت شود.

هزینه مورد نیاز برای ثبت برند های بین المللی

برای و ثبت برند بین المللی و آگاهی از میزان هزینه آن، جهت بررسی اظهار نامه برای فرد حقیقی 20 و برای شخص حقوقی 40 هزار تومان می باشد.برای دریافت اطلاعات و راهنمایی بیشتر بصورت رایگان می توانید از طریق روش های ارتباطی موسسه حقوقی تکسفیر، با ما در تماس باشید تا شرایط و تعرفه های موجود را برای شما بررسی کنیم و بهترین و اقتصادی ترین روش را به شما پیشنهاد دهیم.

تفاوت هزینه ثبت برند با لوگو

جالب است بدانید که ثبت لوگو یا برند، از نظر قیمت و هزینه، هیچگونه تفاوتی با یکدیگر نداشته و بعضا در مواردی که لوگوی شرکت یا کسب و کار شما رنگی باشد، صرفا هزینه آن برای چاپ در آگهی بصورت اضافه دریافت می شود.

تفاوت هزینه ثبت برند با تمدید برند

زمانی که شما برای اولین بار قصد دارید تا نشان تجاری خود را به ثبت برسانید،  باید هزینه چاپ آگهی را بر اساس تعداد کلمات، سایز فونت، رنگی یا سیاه سفید بودن آن را پرداخت کرده، در صورتیکه هنگام تمدید برند هیچ گونه نیازی به چاپ آگهی نمی باشد و این موضوع باعث اقتصادی تر شدن هزینه آن می شود. معمولا مدت زمان اعتبار علامت های تجاری بازه ای ده ساله می باشد که پس از اتمام، می بایست نسبت به تمدید آن اقدام کرد.

مدت زمان ثبت برند

هر برندی که شما به عنوان نشان تجاری انتخاب می کنید، اعتباری 10 ساله داشته و پس از این مدت باید اقدام به تمدید برند خود با هزینه های درج شده نمایید. این قیمت ها نیز همانند تعرفه های بالا در سال 1400 برای هر شخص حقیقی به ازای یک طبقه 120 و فرد حقوقی 240 هزار تومان است. هزینه طبقات اضافی نیز به ترتیب 10 و 20 هزار تومان جهت تمدید برند می باشد.

جمع بندی

هزینه ثبت نشان تجاری یا برند، بر اساس تعرفه های سال 140۱ در این مقاله بصورت مختصر و مفید بررسی شد. با این حال شما می توانید به صورت شخصی یا با کمک از تکسفیر، این مراحل را در بازه های زمانی مشخص طی کنید تا در سریع ترین زمان به هدف خود دست پیدا کنید. قیمت و تعرفه ها بر اساس نرخ مصوب و اعلامی درج شده است و برای اطلاعات دقیق تر یا بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید و بصورت رایگان سوالات خود را مطرح کنید.

هزینه های پرداختی بر اساس چاپ آگهی در 2 نوبت، حق ثبت و اظهار نامه تعریف می شود. شما می توانید با استفاده از یک وکیل و کارشناسان تکسفیر، در سریع ترین زمان مراحل اداری خود را پیش ببرید. هیچ تفاوتی در بین این دو مورد وجود نداشته و صرفا بر اساس لوگوی رنگی، هزینه درج آگهی ممکن است بیشتر باشد. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

دکمه بازگشت به بالا