عمومی

فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

وی همچنین از دهیار جدید روستا خواست با همکاران خود رفتار مناسبی داشته باشد و از ظلم به مردم بپرهیزد. موضوع عدالت خواهی در این فرمان جالب است. حالا معلوم نیست انجام بشه یا نه.

حکم صادره از سوی همایون شرف اجرا شد، زیرا این دیدگاه حق خواهان و قادر به بیان آنلاین تبیین حقیقت بنیاد، همیشه است. رفاه کافه برای فقرا و مردم و آزادی فقرا و مستمندان شاید به همین دلیل است که ارباب و رعایا و صاحب بنیچه الکای نائین گفته اند که میرزا عبدالباقی رئیس قریه مذکور بوده است. تمام شکنجه ها، زورگویی ها و تجاوزات به آنها و از رفتارشان راضی نیستندو قبلاً بر اساس فرمان، کلانتری شهر به اجداد نجابت و رفعت العلی که محافظ نظام میرزا ابوالبقا بود بازگردانده شد. مشار الیه رفتار بسیار خوبی دارد و مهارت و شرایط خدمت ذکر شده را دارد و از کلانتری راضی و قدردان هستند. ….بنا به درخواست اربابان و رعیت و صاحبان بنیچه از اول ایلان عیال، پاسگاه شهربانی آن شهر توسط عبدالباقی مذکور به کرامت و علوّ تعالی تغییر یافت. نسبت به کافه اجازه و همسایه ها و ضعیفان که راضی هستند و قدر حسن رفتارشان را می دانند، نوعی رفتار دارد… نباید اجازه ظلم به ضعیف و فرومایه توسط قوی را بدهد و این کار را می کند. ظلم و حدیث را رد کن، پادشاهی می کند و رشد می کند، پروردگار ظلم با رعیت کوتاهی کند و ظالمان و ترسو را باز دارد.…. (دستورات و پیکره های صفوی و قاجار، کتابخانه ملک، 1398، ص. 77-79)

6565

دکمه بازگشت به بالا